Dipole moments

(5221 results, 4876 to 4900 shown)

NameFormulaDipole moment (debye)
thiolaneC4H8S1.89
thiolane-1-oxideC4H8OS4.17
thionitrosyl fluorideFNS1.90
thionitrosylchlorideClNS0.57
thionyl chlorideCl2OS1.45
thionyl fluorideF2OS1.63
thionylanilineC6H5NOS1.92
thionylimideHNOS0.91
thiopheneC4H4S0.56
thiophene-2-carbaldehydeC5H4OS3.55
thiophene-3-carbonitrileC5H3NS4.13
thiophenolC6H6S1.19
thiophosgeneCCl2S0.29
thiophosphoryl fluorideF3PS0.64
thiosemicarbazideCH5N3S5.36
thiothionyl fluorideF2S21.03
thioureaCH4N2S4.93
thioxanthen-9-oneC13H8OS2.62
tin tetraiodideI4Sn0.00
tin(II) oxideOSn4.32
tin(II) sulfideSSn3.18
titanium(II) oxideOTi2.96
titanium(IV) chlorideCl4Ti0.00
tolueneC7H80.31
trans,trans,cis-1,5,9-cyclododecatrieneC12H180.35