Dipole moments

(5221 results, 3601 to 3625 shown)

NameFormulaDipole moment (debye)
diethyl sulfoneC4H10O2S4.48
diethyl sulfoxideC4H10OS4.07
diethyl sulphateC4H10O4S4.46
diethyl terephthalateC12H14O42.30
diethyl tetradecandioateC18H34O42.20
diethyl thiooxalateC6H10O3S1.52
diethyl vinylphosphonateC6H13O3P2.91
diethyl vinylphosphoniteC6H13O2P1.70
diethyl-methylsulfanyl-sulfanylidenephosphoraneC5H13PS23.46
diethyl-methylthio-methoxysilaneC6H16OSSi1.51
diethylamineC4H11N1.03
diethylbisacetylacetenatotinC14H26O4Sn2.56
diethylbisdiethylaminotinC12H30N2Sn1.02
diethylbisdimethylaminotinC8H22N2Sn1.32
diethylchlorophosphateC4H10ClO3P3.57
diethyldithiophosphinic acidC4H11PS23.89
diethyldithiophosphinic acid 4-chlorophenyl esterC10H14ClPS23.92
diethyldithiophosphinic acid phenyl esterC10H15PS23.98
diethyldithiophosphinic acid propyl esterC7H17PS23.21
diethylene glycolC4H10O32.31
diethylphenylarsineC10H15As1.32
diethyltin bisdibenzoylmethanateC38H42O4Sn2.09
difluoramineHF2N1.93
difluoro(4-methylphenyl)boraneC7H7BF23.58
difluoro(trifluorosilyl)boraneBF5Si1.09