(S,S)-2,6-bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinyl-methyl]-4-methylphenol


(S,S)-(+)-2,6-bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinyl-methyl]-4-methylphenol; (S,S)-2,6-bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinyl-methyl]-4-methylphenol
Formula:C43H46N2O3; 638.85 g/mol
InChiKey:NEOVWBNAXIBNRT-ZAQUEYBZSA-N
SMILES:Cc1cc(CN2CCC[C@H]2C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)c(O)c(CN5CCC[C@H]5C(O)(c6ccccc6)c7ccccc7)c1
Molecular structure of (S,S)-2,6-bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinyl-methyl]-4-methylphenol
Melting point:98 °C